Sản xuất công nghiệp là gì? giá trị sản xuất công nghiệp

Sản xuất công nghiệp là gì? giá trị sản xuất công nghiệp và cách tính giá trị sản xuất trong công nghiệp ra sao? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết này nhé.

1. Sản xuất công nghiệp là gì?

Sản xuất công nghiệp là gì?
Sản xuất công nghiệp là gì?

Công nghiệp là một bộ phận của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp là sản xuất hàng hóa vật chất mà sản phẩm được chế tạo, chế biến, chế tác, chế phẩm cho nhu cầu tiêu dùng hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh tiếp theo cho cuộc sống loài người trong sinh hoạt. Đây là hoạt động kinh tế, sản xuất quy mô lớn, được sự hỗ trợ thúc đẩy mạnh mẽ của các tiến bộ về công nghệ, khoa học, kỹ thuật.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp

 Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ do hoạt động sản xuất công nghiệp của một doanh nghiệp làm ra trong một thời kì nhất định, có thể tính theo quý theo năn.

Bao gồm các giá trị:

 • Giá trị thành phẩm là giá trị của các sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu của bản thân doanh nghiệp, của khách hàng đưa đến gia công, đã kết thúc khâu chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp và đã làm xong thủ tục nhập kho.
 • Giá trị bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ, mô hình tự chế đã xuất bán ra ngoài doanh nghiệp.
 • Giá trị công việc mang tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài.
 • Giá trị phụ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi trong quá trình sản xuất.
 • Giá trị chênh lệch số dư cuối kì so với số dư đầu kì của bán thành phẩm và sản phẩm.
 • Giá trị hoạt động cho thuê tài sản cố định, máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp.

Giá trị sản xuất công nghiệp

3. Tính giá trị sản xuất công nghiệp

Giá trị sản xuất là biểu hiện bằng tiền toàn bộ giá trị của các kết quả hoạt động lao động hữu ích do lao động của doanh nghiệp làm ra trong một thời kì nhất định, thường là một năm.

Nguyên tắc tính giá trị sản xuất công nghiệp:

 • Tính theo phương pháp công xưởng, đơn vị tính toán là các đơn vị hạch toán độc lập cuối cùng.
 • Tính kết quả trực tiếp của hoạt động sản xuất công nghiệp theo đơn vị hạch toán độc lập, chỉ được tính một lần.
 • Không được trùng lặp trong phạm vi doanh nghiệp và không được tính những sản phẩm mang tính chất thương mại mua vào bán ra mà không chế biến gì thêm.

Phương pháp tính giá trị sản xuất công nghiệp:

Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp được ký hiệu là GO và được tính theo công thức như sau:

GO: Yếu tố 1 + Yếu tố 2 + Yếu tố 3 + Yếu tố 4+ Yếu tố 5.

Phương pháp tính giá trị sản xuất công nghiệp
Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế năm 2006 – 2010

Trong đó

Yếu tố 1: giá trị thành phẩm bao gồm:

 • Giá trị thành phẩm là những sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu của chính doanh nghiệp, hoặc của khách hàng mang đến gia công, đã hoàn tất công đoạn cuối cùng và tiến hành nhập kho thành phẩm
 • Sản phẩm được sản xuất từ nguyên vật liệu của chính doanh nghiệp, hoặc của khách hàng mang đến gia công
 • Giá trị bán thành phẩm, vật đóng gói, công cụ dụng cụ, phụ tùng thay thế không chế biến lại mà bán ra luôn thi trường hoặc cung cấp cho những bộ phận khác không sản xuất công nghiệp
 • Giá trị sản phẩm phụ hoàn thành trong kỳ

Yếu tố 2: giá trị công việc có tính chất công nghiệp làm cho bên ngoài

 • Công việc có tính chất công nghiệp giúp khôi phục hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng mà không làm thay đổi giá trị ban đầu của sản phẩm
 • Giá trị công việc được tính vào sản xuất phải có tính chất công nghiệp làm cho đơn vị bên ngoài hoặc bộ phận khác không phải là hoạt động sản xuất công nghiệp

Yếu tố 3: giá trị phụ phẩm, thứ phẩm, phế phẩm, phế liệu thu hồi được

 • Phụ phẩm: được tạo ra cùng với sản phẩm chính
 • Thứ phẩm: không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không được nhập kho
 • Phế phẩm: hoàn toàn không thể sửa chữa được
 • Phế liệu: thu hồi được trong quá trình sản xuất

Yếu tố 4: giá trị hoạt động cho thuê tài sản, máy móc chỉ phát sinh khi máy móc doanh nghiệp không sử dụng đến mà cho đơn vị bên ngoài thuê

Yếu tố 5: giá trị chênh lệch cuối kỳ so với đầu kỳ của bán thành phẩm và sản phẩm dở dang chiếm tỷ trọng không đáng kể và việc tính toán có phần khá phức tạp

>>> Xem thêm: Sản xuất là gì? Các khái niệm về sản xuất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.